Общи условия за продажба на стоки

1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

1.1. Настоящите Общи условия за продажба („Общи условия“) регламентират договорните отношения между "СОЛТЕХ" ЕООД („Доставчик“) от една страна и Клиент/и (наричани още „Купувач/и“) на дружеството, от друга страна, по отношение на доставката на инструменти и екипировка (с изключение на инструменти и екипировка, които се смятат за обикновени консумативи) и роботизирана ръка („Стока“ и/или „Стоките“).

„СОЛТЕХ" ЕООД, ЕИК 200683594, с адрес: ул. “Капитан Бураго” № 1, 4205 с. Костиево, Пловдив, България, ДДС № BG200683594, тел.: +359-32-500425 и имейл адрес: sales@soltec.bg, прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия.

1.2. Солтех ЕООД е лицензиран дистрибутор на Стоки с марки, собственост на HOFFMANN GROUP, UNIVERSAL ROBOTS, МiR, и представител на други търговски дружества (наричани по-долу „Производителите“ и поотделно „Производител“ ).

1.3. Общите условия имат задължителна сила за Доставчика и за Клиента, освен ако друго не е изрично уговорено в индивидуален договор между тях.

1.4. Всички срокове и условия, предложени от Клиента, респективно съдържащи се в неговите общи условия за покупка, които водят до изменение или са в конфликт с посочените тук Общи условия, не ангажират Доставчика. Всяко изменение или допълнение към настоящите Общи условия е валидно само ако е прието от Доставчика в писмен вид. В случай че различни срокове и

условия са договорени в писмен вид, те се отнасят изключително до конкретната сделка, предмет на договаряне.

1.5. Изявления, отправени чрез електронни средства, следва да се считат за направени в писмен вид. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, съдържащ електронно изявление.

 

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

2.1. Отговорите на запитвания, предоставяни от Доставчика, не представляват предложение за сключване на договор и не обвързват Доставчика. Всякакви характеристики на Стоката, съдържащи се в документи, респ. описания, приложени към отговора на запитване от Клиента (например скици, илюстрации, данни за представяне и т.н.), няма да се считат за изрично договорени характеристики. Доставчикът си запазва правото да въвежда изменения в тях, докато характеристиките и останалите параметри на сделката не бъдат изрично потвърдени писмено в потвърждението на поръчката и/или в отделен договор (наричани още по-долу „Договор“).

2.2. Всякакви данни, документация и стоки (описания на продуктите, предложения, дизайни и др.), предоставени от Доставчика на Клиента преди сключването на Договор (като изричен отделен документ или като съвкупност от поръчка и потвърждение), са собственост на Доставчика, респ. На Производителя. Те не трябва да бъдат копирани или предоставяни на трети лица. Ако не се сключи договор, Купувачът се задължава да ги върне на Доставчика или да ги изтрие, в срок до пет дни от датата на поканата, така че да не бъдат използвани от Купувача, негови служители или трети лица.

2.3. Доставчикът предоставя на Клиента оферта в писмен вид, съдържаща цени, ориентировъчен срок и условия на доставка, начин на плащане и описание на други специфични условия.

2.4. Клиентът извършва поръчка в писмен вид чрез писмо, имейл, онлайн платформата на Доставчика или чрез друго писмено средство за комуникация с Клиента.

2.5. Преди сключване на Договора с електронни средства съгласно предвиденото по-долу е възможно при установяване от страна на Клиента на направена грешка при въвеждането на информация грешката да бъде поправена, като за целта следва искането за корекция да бъде отправено своевременно до Доставчика на посочения по-горе имейл адрес.

2.6. Чрез електронни средства договор се сключва на български език, освен ако Доставчикът не е предоставил на онлайн платформата си възможност за сключване на договор на език, различен от български.

2.7. Договорът се счита за сключен след писмено потвърждение на поръчката на Клиента от страна на Доставчика. Доставчикът е обвързан от условията в поръчката единствено след сключването на договора или след издаване на писмено потвърждение. Ангажименти или допълнителни споразумения, както и допълнения и изменения от всякакво естество, ще бъдат валидни единствено

ако са потвърдени от Доставчика писмено чрез изричен документ или по електронен път.

2.8. Сключването на Договора може да се извършва и във формата на електронен документ, съдържащ електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което писмената форма се смята за спазена. В сключения във формата на електронен документ Договор са посочени всички конкретни параметри и условия, при които ще се осъществи доставката на Стоки, предмет на същия договор. Договорът, във формата на електронен документ, ведно с настоящите Общи условия, които са неразделна част от договора за доставка, се подписва първо от Доставчика с квалифициран електронен подпис, а след това от Купувача с електронен подпис: квалифициран електронен подпис или с обикновен електронен подпис или с усъвършенстван електронен подпис, при което изискването за полагане на саморъчен подпис от всяка една от страните по Договора върху всяка страница от договора за доставка и от настоящите Общи условия, се счита за спазено. За дата на сключване и влизане в сила на Договора се счита датата, на която подписаният от страна на Доставчика с квалифициран електронен подпис Договор, е изпратен от Доставчика на електронната поща на Купувача.

Страните приемат и се съгласяват, че в отношенията помежду си ще признават че квалифицираният електронен подпис или обикновеният електронен подпис или усъвършенстваният електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ, с който се подписват електронни изявления/документи, от която и да е страна по договора за доставка, издаден по надлежния ред, има стойността на саморъчен

подпис и че подписаните електронни изявления/документи от всяка от страните имат силата и значението на подписани със саморъчен подпис.

Всички документи, изявления и уведомления, изходящи от която и да е страна по Договора до другата страна във връзка със сключването, изпълнението, изменението, прекратяването или друго, на договора за доставка, трябва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис или обикновен електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис, освен ако изрично не е предвидено друго в Договора или в настоящите Общи условия.

2.9. След сключване на Договора чрез електронни средства същият се съхранява от Доставчика и електронно копие от него може винаги да бъде предоставено от Доставчика на Клиента при поискване, отправено на посочения по-горе имейл адрес.

 

3. ЦЕНИ. ПЛАЩАНЕ.

 

3.1. Цените по отговор на запитване могат да бъдат променяни от Доставчика поради промени в цените на материалите, продуктите, транспортa или енергията преди потвърждение на поръчката.

3.2. Цените на Стоките са тези, съдържащи се в потвърждението на поръчката или в договора. Освен ако не е посочено друго, те не включват ДДС или други дължими такси.

3.3. Освен ако друго не е договорено предварително в писмена форма, плащанията от страна на Купувача се извършват чрез банков превод, след датата на издаване на проформа фактура или фактура от Доставчика в рамките на посочения в нея срок.

3.4. Заплащането се счита за извършено, след като банковата сметка на Доставчика е заверена с дължимата сума.

3.5. Всички банкови такси, дължими във връзка с парични преводи от Купувача към Доставчика, са изцяло за сметка на Купувача, така че Доставчикът да получи пълната стойност по фактура/проформа фактура.

3.6. Получател на всички плащания е Доставчикът. Освен ако друго не е договорено писмено, преводите се извършват чрез директен банков превод по сметката на получателя, посочена във фактурата.

3.7. В случай че плащането бъде забавено, върху дължимата сума се начислява лихва за забава в размер на 1% за всеки ден на забава, но не повече от 20% (двадесет процента) от просрочената сума.

3.8. В случай че Купувачът не плати в срок или не изпълни други свои задължения по потвърждението или договора, Доставчикът има право по своя преценка да предприеме едно или повече от следните действия:

(а) да изпрати доброволна покана за плащане към КУПУВАЧА с подходящ срок за плащане, като разноските, възникнали по изготвянето и изпращането на поканата, са за сметка на КУПУВАЧА;

(б) да предприеме действия по принудително изпълнение;

(в) да прекрати изпълнението на своите задължения до момента на плащане или до момента на изпълнение на задълженията на Купувача;

(г) да удължи срока на доставката на Стоките в разумни граници, като уведоми писмено за това Купувача;

(д) да прекрати Договора (включително в случаите, когато е издадено потвърждение на поръчката) с уведомление в писмен вид до Купувача и да претендира пълна компенсация за понесените загуби.

3.9. За поръчки под 100 лева (без ДДС) Доставчикът запазва правото си да начисли такса за транспорт и обработка от 10 лева (без ДДС).

3.9.1. В случай че Купувачът желае да замени поръчаните Стоки или да анулира поръчка, се начислява такса за връщане и обработка в размер на 20 % от цената на поръчката без ДДС – за каталожни продукти и от 20 % до 50 % от цената без ДДС за извънкаталожни продукти.

 

4. ДОСТАВКА

 

4.1. Освен ако друго не е договорено писмено, всички доставки са „DAP (delivered at place)” съгласно Incoterms 2010.

4.2. Сроковете за доставка са фиксирани в потвърждението на поръчката и/или в Договора и са базирани на наличностите на стоки при съответните партньори на Доставчика през предишния ден. В случай че изпълнението на някой от сроковете е обвързано с предварителното изпълнение на задължение на Клиента, то срокът се отчита от датата, на която Клиентът реално е изпълнил задължението си.

4.3. В случай на по-късна от крайния срок доставка на Стоките по вина на Доставчика и ако в договор се предвиждат санкции за забавяне на доставката, тези санкции не могат да надхвърлят 5 % (пет процента) oт цената на доставката (без ДДС) за доставените по-късно Стоки.

4.4. Ако закъснението на доставката е причинено от някое от обстоятелствата, квалифицирани като форсмажор, или от действие или бездействие от страна на Купувача, времето за доставка трябва да бъде удължено с разумен период от време, отчитащ всички обстоятелства по случая.

4.5. Ако Купувачът предвижда, че няма да бъде в състояние да приеме доставката на Стоките в определеното за доставка време, той трябва незабавно да уведоми Доставчика, посочвайки причината и, ако е възможно, времето, когато ще бъде в състояние да приеме доставката.

4.6. Ако Купувачът не успее да приеме доставката на Стоките в определеното за доставка време, той трябва да заплати покупната цена, дължима за доставката, както ако доставката е изпълнена. Доставчикът осигурява съхраняването на Стоките, като рискът от погиване на Стоките преминава върху Купувача и отговорността и разходите са за негова сметка.

 

5. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРОВЕРКИ. ТЕСТВАНЕ

5.1. Стоките се доставят и приемат от Купувача с подписването на приемо-предавателен протокол. Купувачът се задължава да уведоми писмено Доставчика до 3 (три) работни дни от приемането на доставката за установени количествени и качествени отклонения на Стоката, които не са установени в момента на приемането. След изтичането на този срок доставената Стока се счита за доставена и приета в съответствие с договора.

5.2. В случай че след изпратено писмено известие за предаване на поръчаната Стока от страна на Доставчика същата не бъде приета от Клиента по посочения по-горе начин, приемането ще се счита за извършено в срок от 2 (две) седмици от датата на получаване на писменото известие от Купувача. В този случай Доставчикът има право да състави едностранно приемо-предавателен протокол и да издаде фактура на Купувача. Незначителни недостатъци, които не нарушават експлоатацията и експлоатационната сигурност на Стоките, нито понижават функционалността им, не са основание за отказване приемането на доставката.

5.3. В случай че приемането на доставката е обвързано с други условия, като преглед, контрол, тестване, проверка на стандарти и класификации, то тези условия трябва задължително да бъдат изрично уговорени между страните.

5.4. Цената на контрола и тестовете е отделна от тази на самите Стоки.

5.5. В случаите, в които се изисква приемане от страна на Купувача, различно от предвиденото в т. 5.1 по-горе, срокът и условията за това приемане трябва да бъдат писмено договорени с Доставчика за всеки отделен случай при поръчка.

5.6. В случай на временна невъзможност за приемане от страна на Купувача или посочената организация Стоките ще бъдат съхранявани от Доставчика за сметка и риск на Купувача. След изпращане на уведомление от Доставчика, при което отново не се предприемат необходимите стъпки, след две седмици от датата на изпращането му Стоките се смятат за приети и Доставчикът има право да ги експедира и фактурира.

 

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

6.1. Стоките остават изключителна собственост на Доставчика до момента, в който Купувачът заплати изцяло договорената за тях цена.

 

7. ГАРАНЦИИ

 

7.1. Независимо от посоченото в чл. 5 по-горе Доставчикът поема гаранция за липсата на съществени дефекти в доставените Стоки за срок от една година след доставката. Купувачът е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни от първоначалното им установяване да съобщи на Доставчика такива дефекти. Съобщението за дефекти трябва да бъде в писмена форма и да включва тяхното подробно описание. Купувачът се задължава да предостави на Доставчика цялата информация, необходима за оценката на дефекта. В случай че не го направи в този срок, настоящите гаранционни условия губят действието си по отношение на ненадлежно съобщения дефект и всеки по-късно настъпил дефект.

7.2. Купувачът е длъжен да съдейства при ограничаването и отстраняването на дефекти. Купувачът е длъжен да предостави на Доставчика подлежащи на проверка документи относно вида и възникването на отклонения от описанието на Стоката и да опише писмено недостатъка.

7.3. Доставчикът гарантира, че Стоката отговаря и е в съответствие само и единствено с характеристиките/функционалностите, изложени в спецификациите, приложени към договора и/или потвърждението на поръчката. Всички условия, произтичащи от брошури, презентации или представяния, предоставени на Купувача, които не са включени в договора и/или потвърждението и приложените към тях функционални спецификации, не следва да се разглеждат като дължими от Доставчика. Доставчикът не отговаря и не гарантира пригодността на Стоките за определена цел на използване, особено за определена задача или проект на Купувача.

7.4. Ако при проверка от Доставчика не може да бъде установен дефект на Стоките, Купувачът поема разходите на Доставчика за проверката, включително, но не само при погрешна употреба или други независещи от Доставчика проблеми при използването на Стоките.

7.5. Гаранцията е изключена за дефекти, възникнали вследствие погрешно или небрежно боравене, свръхнатоварване, неподходящи работни средства, приложени от Купувача, извършване на ремонти или промени от неупълномощени от Доставчика трети лица. Изключени от гаранцията освен това са и всички подлежащи на естествена амортизация работни средства, както и принадлежности и всички последици от химически, електротехнически или електрически влияния, които не се допускат според договора.

7.6. Гаранцията важи само в полза на първия Купувач. Гаранционни претенции не се преотстъпват.

 

8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

8.1. Доставчикът е единственият и изключителен притежател на всички права на интелектуална собственост върху Стоките, предмет на доставката, включително, но не само всеки или всякакъв патент или друго право върху изобретение, авторски права, марка, дизайн, ноу-хау или друго право на индустриална собственост, както и на всички права във връзка с използването.

8.2. Чрез доставката и предоставянето за ползване на Стоки Доставчикът не прехвърля свои права на интелектуална собственост на Купувача.

8.3. Купувачът трябва да компенсира и да пази Доставчика от всички искове, базирани на посегателства върху патенти, патенти на промишлени образци, търговски марки или други права върху индустриална собственост и/или интелектуална такава, когато тези претенции са резултат от производството на Стоката, при което се използват спецификация, чертеж, проба, образец, специален инструмент или друго оборудване, предоставено му от Доставчика.

8.4. Всички чертежи и техническата документация, свързани със Стоките или тяхното производство, предоставени от едната страна на другата преди или след сключване на договора, остават собственост на предоставящата страна. Доставчикът не е задължен да осигури производствени чертежи на Стоките или резервните части, освен ако не му бъде изрично възложено.

8.5. Чертежите, техническата документация или друга техническа информация, получена от едната страна, не трябва без съгласието на другата страна да бъдат използвани за цел, различна от онази, за която са предоставени. Те не могат без съгласието на предоставящата страна да бъдат използвани по друг начин или копирани, възпроизвеждани, предавани или споделяни с трета

страна.

8.6. Ако която и да е от страните пожелае коригиране на техническите спецификации на Стоките, тя трябва да представи в писмен вид предложението си на другата страна, която следва да отговори в писмен вид в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни.

 

9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

9.1. Купувачът и Доставчикът се съгласяват, че в търговските им взаимоотношения под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на Договора, съответно потвърждението на поръчка, което прави изпълнението му невъзможно и не е могло да бъде предвидено, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и други подобни събития. Купувачът и Доставчикът се съгласяват, че липса или недостиг на парични средства и настъпила регионална или световна икономическа криза не представляват непреодолима сила по смисъла на настоящите Общи условия. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа.

9.2. Страната, претендираща че й е оказало влияние форсмажорното обстоятелство, трябва незабавно да уведоми в писмен вид другата страна за въздействието, за започването и за прекратяването на това обстоятелство.

9.3. Ако форсмажорното обстоятелство попречи на Купувача да изпълни задълженията си, той трябва да компенсира Доставчика за разходите, понесени при застраховане и съхраняване на Стоките.

9.4. Всяка от страните има право да прекрати договора с уведомление в писмен вид до другата страна, ако изпълнението на договора е временно прекратено по форсмажорни обстоятелства в продължение на повече от 6 (шест) месеца.

 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

10.1. Прекратяването на отношенията между Доставчик и Купувач се извършва на едно от следните основания:

10.1.1. С изпълнение на поръчката и/или възложеното по договор.

10.1.2. С изтичане на договорения между страните срок на Договора / поръчката, като се вземе предвид и неговото удължаване по взаимно съгласие на страните, както и случаите на неговото удължаване в съответствие с настоящите Общи условия или при условия, предвидени в закона.

10.1.3. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

10.1.4. При неизпълнение на задълженията изправната страна има право да поиска прекратяване/разваляне на договора (включително в случаите, когато договорът е сключен на базата на потвърждение на поръчката) чрез едностранно изявление, отправено до неизправната страна.

10.1.5. От Доставчика, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Купувача.

10.1.6. С откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация спрямо Купувача.

10.1.7. Съгласно други основания за прекратяване, предвидени в настоящите Общи условия.

 

11. ПОДСЪДНОСТ

 

11.1. Всички спорове, възникнали от или във връзка със сключен договор, включително спорове, възникнали от или във връзка с неговото тълкуване, невалидност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове относно попълване на празнини в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. Пловдив, Република България.

 

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

12.1. В случай че спрямо Купувача бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация и/или спрямо Купувача бъде подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност, той се задължава незабавно да уведоми Доставчика за това.

12.2. В случай че дадена разпоредба от тези Общи условия стане невалидна или неприложима, валидността на всички останали разпоредби няма да бъде засегната. Невалидната разпоредба ще бъде заместена по право от повелителни правила на закона.

12.3. При несъответствие между уговореното от страните в отделен договор, сключен в писмена форма, и настоящите Общи условия, има сила уговореното в договора.

12.4. Независимо от предвидените в настоящите Общи условия неустойки, Купувачът дължи на Доставчика обезщетение за всички причинени вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат от неизпълнението на Договора.

12.5. Купувачът, както и лицето, което представлява Купувача, декларират, че по отношение на Купувача, не са налице обстоятелства, които по смисъла на наложените от Европейския съюз, от Съединените американски щати, от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от Организацията на обединените нации и/или от други международни организации, санкции и/или други ограничителни мерки, са пречка за осъществяване на търговски взаимоотношения с Доставчика и че Купувачът не нарушава и няма да нарушава същите санкции и/или други ограничителни мерки, както и че Купувачът не е собственост на лица и че в органите му на управление и контрол не участват лица, по отношение на които се прилагат същите санкции и/или други ограничителни мерки. Купувачът, се съгласява и се задължава: а) да спазва всички правила и ограничения, както и всички нормативни и/или административни разпоредби на правото на Република България, на Европейския съюз, на Съединените американски щати и/или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за контрол върху износа и реекспорта, за съответствие с търговското законодателство, включително, но не само с приложимите списъци за наложени санкции, ембарго и/или други ограничителни мерки; б) да не препродава придобитите Стоки, в случай, че след препродажбата им, с тях ще бъдат разработвани или произвеждани оръжия, ракетни технологии и/или взривни устройства, които биха могли да бъдат използвани по химически, биологичен или ядрен начин; в) да не препродава придобитите Стоки, в случай, че съществуват основателни съмнения за тяхната крайна употреба в държави, региони и/или територии, по отношение на които се прилагат ограничителни мерки за търговия.

В случай, че представените от Купувача в настоящата точка декларации и/или гаранции не са верни, както и при неизпълнение на задълженията на Купувача по настоящата точка, Доставчикът може едностранно, чрез писмено уведомление, да прекрати отношенията си с Купувача.   

12.6. Уведомяването между страните във всички случаи се извършва в писмен вид. За целите на настоящите Общи условия писмен вид следва да се разбира като писмо, имейл, факс или друго писмено средство на комуникация с Клиента. При промяна на фирмената или на адресната си регистрация, както и на адреса, телефона, факса, имейла, банковата сметка и/или друга информация за контакт, всяка една от страните е длъжна, в срок до 7 (седем) дни от промяната, да уведоми писмено другата страна за новите си данни за контакт или плащане, в противен случай неприета или върната кореспонденция се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция, респективно е налице валидно плащане по старата банкова сметка.

12.7. Настоящите Общи условия и измененията им влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на "СОЛТЕХ" ЕООД: www.soltec.bg.

12.8. Купувачите се считат за уведомени и съгласни с Общите условия и съответните им изменения от датата на публикуването им на интернет страницата на Доставчика.

12.9. Доставчикът обработва минимално съдържание лични данни по законосъобразен и прозрачен начин. Целта, за която се обработват лични данни, като например лични данни на законни представители и/или пълномощници и/или други лица за контакт е сключване и изпълнение на договор. При обработването Доставчикът спазва изцяло приложимото законодателство по защита на личните данни и се стреми да защитава законните интереси на съконтрахентите си, като за целта е приел и специална Политика за защита на личните данни, която е качена и достъпна на интернет

страницата на Доставчика.

12.10. Тези Общи условия са приети и одобрени на 18.04.2019 г. и изменени на 18.10.2023 г.