Дигитализация
Индустрия 4.0 - време е за дигитална трансформация

Индустрия 4.0 е общ термин за технологиите и концепциите, които конструират нова и революционна организация на веригите за създаване на продукти и услуги. С помощта на технологичните концепции на кибер-физичните системи, Интернета на нещата и Интернета на услугите, философията на Индустрия 4.0 прави най-сетне възможно създаването на т.нар. „умни фабрики“. В тези Фабрики 4.0 кибер-физичните системи следят физическите процеси, поддържат дигитални близнаци на цялото производство и взимат децентрализирани решения. Чрез Интернета на нещата, кибер-физичните системи комуникират и си сътрудничат една с друга и с хората в реално време. Чрез Интернета на услугите пък, както вътрешните, така и всички комуникации между участниците в процеса се организират и управляват в единна система.

Основната цел на Индустрия 4.0 е да направи производствените и свързаните с тях индустрии (като логистиката) по-бързи, по-ефективни и по-ориентирани към клиентите, което е много повече от просто една автоматизация и оптимизиране на процеси. Индустрия 4.0 е мощен инструмент за създаване на нови бизнес възможности и модели. Със свързаността на технологиите в това революционно време, единственото ограничение за създаване на уникални по рода си производства е само нашата фантазия.

Ключови предимства на Индустрия 4.0 са:

  • подобрена производителност чрез оптимизация и автоматизация
  • данни в реално време, подавани към верига от доставки в реално време за една икономика в реално време
  • възможност за непрекъснато производство чрез разширени възможности за поддръжка и мониторинг
  • по-високо качество на продуктите: мониторинг в реално време, подобрен процес по контрол на качеството чрез Интернет на нещата, както и оптимизация на работната сила с помощта на коботи
  • по-добри условия на труд и устойчивост на растежа
  • лесно персонализиране и напасване на продуктите към нови изисквания на клиента
  • лесно създаване на нови производствени процеси и иновативни продукти, както и възможност за неизползвани до сега алтернативни начини за финансов приход.

Повече за първите стъпки и предимствата при имплементиране на Индустрия 4.0 можете да прочетете в наръчника ни „Индустрия 4.0 – на прага на четвъртата индустриална революция“.

Как започна всичко?
Механизация на производствените процеси
Индустрия 1.0: Механизация на производствените процеси със създаването на парните машини.
Масово производство
Индустрия 2.0: Масово производство с помощта на електрическата енергия
Дигиталната революция
Индустрия 3.0: Дигиталната революция с участие на интернет технологии за допълнително автоматизиране на производствените процеси
Интернет на нещата и кибер-физичните системи
Индустрия 4.0: Интернет на нещата и кибер-физичните системи комуникират и си сътрудничат един с друг, както и с хората в реално време.
Киберсигурност
Киберсигурност

Киберсигурност включва технологии, процеси и контрол, които са предназначени да защитават системите, мрежите и данните от кибератаки. Ефективната киберсигурност намалява риска от кибератаки и защитава организациите и хората от ползване без право на достъп на системи, мрежи и технологии. Елементите на киберсигурността включват: сигурност на приложенията, информационна сигурност, сигурност на мрежата, възстановяване след бедствие / планиране на непрекъснатост на бизнеса, оперативна сигурност, обучение на крайни потребители.

Добавена реалност
Добавена реалност

Добавената реалност (AR) е пряк или косвен поглед към физическата среда в реалния свят, чиито елементи са "подсилени" от компютърно генерирана информация, в идеалния случай от множество сензорни модалности, включително визуални, слухови, осезателни, соматосензорни и обонятелни. Наслоената сензорна информация може да бъде конструктивна (например натрупваща се към природата) или деструктивна (например маскиране на природата). Тя може да бъде регистрирана пространствено във физическия свят, така че да се възприема като аспект на реалната среда. За разлика от виртуалната реалност, която създава напълно изкуствена среда, разширената реалност използва съществуващата среда и нанася върху нея нова информация. Увеличената реалност е свързана с два до голяма степен синонимни термина: смесена реалност и компютърно медиирана реалност.

Big Data
Big Data

Big Data представлява набор от данни, които са толкова обемисти и сложни, че традиционният софтуер за обработка на данни не е подходящ за справяне с тях. Големите предизвикателства за справяне с данните включват улавяне на данни, съхранение на данни, анализ на данни, търсене, споделяне, трансфер, визуализация, актуализиране и поверителност на информацията. Big Data често се характеризират с 3Vs: крайния обем данни, голямото разнообразие от типове данни и скоростта, с която данните трябва да се обработват. Има две големи, скоро добавени измерения на big data- Veracity и Value.

Въпреки че big data не се равнява на конкретен обем от данни, терминът често се използва за описание на терабайти, петабайти и дори на екзабайти от данни, съхранени с течение на времето. Количеството данни, които се създават и съхраняват на глобално ниво, е почти немислимо и просто продължава да расте. Това означава, че има още по-голям потенциал да се събере ключова статистика от бизнес информацията - но засега се анализира само малък процент данни. Какво означава това за бизнеса? Как могат да се възползват по-добре от суровата информация, която се влива в техните организации всеки ден?

Автономни роботи
Автономни роботи

Автономните роботи имат способността да получават информация за тяхната среда и да работят за продължителен период от време без намеса от хора. Примери за тези роботи варират от автономни хеликоптери до роботизирани прахосмукачки. Тези самостоятелни роботи могат да се движат по време на операцията без човешка помощ и са в състояние да избегнат ситуации, които са вредни за самите тях, за хората или за имота. Автономните роботи също се очаква да се адаптират към променящото се обкръжение. Обикновените автономни роботи използват инфрачервени или ултразвукови сензори, за да видят препятствията, като могат да се движат около тях без човешки контрол. По-модерните роботи използват стерео зрение, за да видят средата си; камерите им дават силно възприятие и софтуерът им позволява да локализират и класифицират обектите в реално време.

Приложно производство
Приложно производство

Приложното производство (AM) се свързва с технологиите, които изграждат 3D обекти чрез добавяне на слой върху слой материал, независимо дали материалът е пластмаса, метал, бетон или един ден...човешка тъкан.

Характерно за AM технологиите е използването на компютър, софтуер за 3D моделиране (Computer Aided Design- CAD), машинно оборудване и материали за наслояване. След като се създаде CAD скица, апаратурата на AM чете данните от CAD файла и определя слоевете надолу или добавя последователни слоеве течност, прах, листов материал или друг слой на слой, за да произведе 3D обект.

Симулация
Симулация

Симулацията е имитация на действието на реалния процес или система в течение на времето. Актът на симулиране на каквото и да било, първо изисква да бъде разработен модел. Този модел включва ключовите характеристики, поведението и функциите на избраната физическа или абстрактна система или процес. Моделът представлява самата система, докато симулацията - функционирането на системата с течение на времето.

Системна интеграция
Системна интеграция

Системната интеграция (SI) е ИТ, инженерен процес или фаза, свързана със свързването на различни подсистеми или компоненти в една голяма система. Тя гарантира, че всяка интегрирана подсистема функционира според определени изисквания. Системната интеграция се използва и за добавяне на стойност към системата чрез нови функционалности, осигурени от свързващи функции на различни системи.

Методите на SI са хоризонтална интеграция, вертикална интеграция, интеграция тип "звезди" и общ формат на данните.

Изчисления в облак
Изчисления в облак

Cloud computing (Изчисления в облак) е общ термин за доставка на хоствани услуги по интернет. Cloud computing позволява на компаниите да консумират компютърен ресурс, например виртуална машина (VM), хранилище или приложение като полезност - точно като електричество - вместо да се налага да изграждат и поддържат компютърни инфраструктури вкъщи.

Услугите за облачни изчисления могат да бъдат частни, обществени или хибридни. Въпреки че облачните изчисления са се променили с течение на времето, те се разделят на три широки категории услуги.

Интернет на нещата
Интернет на нещата

Интернет на нещата (IoT) е мрежа от физически устройства, превозни средства, домакински уреди и други елементи, вградени в електроника, софтуер, сензори, задвижващи устройства и свързваемост, които позволяват на тези обекти да се свързват и да обменят данни. Всяко нещо е уникално идентифицируемо чрез неговата вградена изчислителна система, но е в състояние да взаимодейства в рамките на съществуващата интернет инфраструктура.

Чрез Интернет на нещата обектите могат да бъдат разпознавани или контролирани дистанционно в съществуващата мрежова инфраструктура, създавайки възможности за по-директна интеграция на физическия свят в компютърно базирани системи, което води до повишена ефективност, точност и икономическа полза в допълнение към намалената човешка намеса.