Общи условия за продажба на услуги

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ПРЕДМЕТ

 

1.1. Настоящите Общи условия за продажба („Общи условия“) регламентират договорните отношения между „СОЛТЕХ” ЕООД, („Доставчик“) от една страна и Клиент/и (наричани още Купувач/и“) на дружеството, от друга страна, по отношение на доставката и инсталацията на модули от софтуер, произведени от различни лицензодатели („Софтуер“), лицензираното им

използване, както и поддръжката им („Услуга“ и/или „Услугите“).

СОЛТЕХ” ЕООД, ЕИК 200683594, с адрес: ул. „Капитан Бураго” № 1, 4205 с. Костиево, област Пловдив, България, ДДС № BG200683594, тел.: +359-32-500425 и имейл адрес: sales@soltec.bg, прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия.

1.2. „СОЛТЕХ” ЕООД е лицензиран дистрибутор на Софтуер, произведен от различни лицензодатели (наричани по-долу и само „Лицензодател/я“).

1.3. Лицензодателят е производител на Софтуера.

1.4. Общите условия имат задължителна сила за Доставчика и за Клиента, освен ако друго не е изрично уговорено в индивидуален договор между тях.

1.5. Всички срокове и условия, предложени от Клиента, респективно съдържащи се в неговите общи условия за покупка, които водят до изменение или са в конфликт с настоящите Общи условия, не ангажират Доставчика и не се прилагат в отношенията между Доставчика и Клиента.

Всяко изменение или допълнение към настоящите Общи условия е валидно само ако е прието от Доставчика в писмен вид. В случай, че различни срокове и условия са договорени в писмен вид, те се отнасят изключително до конкретната сделка, предмет на договаряне.

1.6. Изявления, отправени чрез електронни средства, се считат за направени в писмен вид. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление.

 

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

2.1. Отговорите на запитвания, предоставяни от Доставчика, не представляват предложение за сключване на договор и не обвързват Доставчика. Всякакви характеристики, спецификации, тест програми и данни за Софтуера и Услугата, съдържащи се в документи, респ. описания, приложени към отговора на запитване от Клиента, няма да се считат за изрично договорени характеристики. Доставчикът си запазва правото да въвежда изменения в тях, докато характеристиките и останалите параметри на сделката не бъдат изрично потвърдени в потвърждението на поръчката и/или в отделен договор (наричани още по-долу „Договор“).

2.2. Всякакви данни, документация и стоки (описания на продуктите, предложения, кодове, тест програми, дизайни и др.), предоставени от Доставчика на Клиента преди сключването на Договор (като изричен отделен документ или като съвкупност от поръчка и потвърждение), са собственост на Доставчика, респ. на Лицензодателя. Те не трябва да бъдат копирани, предоставяни на или достъпни за трети лица. Ако не се сключи Договор, Купувачът се задължава да ги върне на Доставчика или да ги изтрие, в срок до пет дни от датата на поканата, така че да не бъдат използвани от Купувача, негови служители или трети лица.

2.3. Доставчикът предоставя на Клиента оферта в писмен вид, съдържаща цени, ориентировъчен срок и условия на доставка, начин на плащане и описание на други специфични условия.

2.4. Клиентът извършва поръчка в писмен вид чрез писмо, имейл или чрез друго писмено средство на комуникация с Клиента.

2.5. Договорът се сключва или като изричен отделен документ или чрез писмено потвърждение на поръчката на Клиента от страна на Доставчика. Доставчикът е обвързан от условията в поръчката единствено след сключване на договора или след издаване на писмено потвърждение. Ангажименти или допълнителни споразумения, както и допълнения и изменения от всякакво естество ще бъдат валидни единствено, ако са потвърдени от Доставчика писмено чрез изричен документ или по електронен път.

2.6. Сключването на Договора може да се извършва и във формата на електронен документ, съдържащ електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което писмената форма се смята за спазена. В сключения във формата на електронен документ Договор са посочени всички конкретни параметри и условия, при които ще се осъществи доставката на Софтуера и/или Услугата, предмет на същия договор. Договорът, във формата на електронен документ, ведно с настоящите Общи условия, които са неразделна част от договора за доставка, се подписва първо от Доставчика с квалифициран електронен подпис, а след това от Купувача с електронен подпис: квалифициран електронен подпис или с обикновен електронен подпис или с усъвършенстван електронен подпис, при което изискването за полагане на саморъчен подпис от всяка една от страните по Договора върху всяка страница от договора за доставка и от настоящите Общи условия, се счита за спазено. За дата на сключване и влизане в сила на Договора се счита датата, на която подписаният от страна на Доставчика с квалифициран електронен подпис Договор, е изпратен от Доставчика на електронната поща на Купувача. Страните приемат и се съгласяват, че в отношенията помежду си, ще признават че квалифицирания електронен подпис или обикновения електронен подпис или усъвършенствания електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ, с който се подписват електронни изявления/документи от която и да е страна по договора за доставка, издаден по надлежния ред, има стойността на саморъчен подпис и че подписаните електронни изявления/документи от всяка от страните имат силата и значението на подписани със саморъчен подпис.

Всички документи, изявления и уведомления, изходящи от която и да е страна по Договора до другата страна във връзка със сключването, изпълнението, изменението, прекратяването или друго, на договора за доставка, трябва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис или обикновен електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис, освен ако изрично не е предвидено друго в Договора или в настоящите Общи условия.

2.7. След сключване на Договора чрез електронни средства същият се съхранява от Доставчика и електронно копие от него може винаги да бъде предоставено от Доставчика на Клиента при поискване, отправено на посочения по-горе имейл адрес.

 

3. ЦЕНИ. ПЛАЩАНЕ.

 

3.1. Цените на Софтуера и/или Услугите са тези, съдържащи се в потвърждението на поръчката или в договора. Освен ако не е посочено друго, те не включват ДДС или други дължими такси.

3.2. Освен ако изрично не е посочено друго, цената на Софтуера и/или Услугите се заплаща на две вноски от Купувача чрез авансово и окончателно плащане. След като получи потвърждение на поръчката или бъде подписан договор, Купувачът заплаща авансово парично възнаграждение на Доставчика за доставяне на Софтуера и/или за изпълнение на Услугите. След извършване на доставката и/или изпълнението на Услугите, както е описано в чл. 4 по-долу, Купувачът следва да извърши окончателно плащане.

3.3. Освен ако друго не е договорено предварително в писмена форма, плащанията от страна на Купувача, се извършват чрез банков превод, след датата на издаване на проформа фактура или фактура от Доставчика в рамките на посочения в нея срок.

3.4. Заплащането се счита за извършено, след като банковата сметка на Доставчика е заверена с дължимата сума.

3.5. Всички банкови такси, дължими във връзка с парични преводи от Купувача към Доставчика са изцяло за сметка на Купувача, така че Доставчикът да получи пълната стойност по фактура.

3.6. Получател на всички плащания е Доставчикът. Освен ако друго не е договорено писмено, преводите се извършват чрез директен банков превод по сметката на Доставчика, посочена във фактурата.

3.7. В случай, че плащането бъде забавено, върху дължимата сума се начислява неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и една десета) % за всеки ден на забава, но не повече от 20 (двадесет) % от просрочената сума.

3.8. В случай, че Купувачът не плати в срок или не изпълни други свои задължения по потвърждението или договора, Доставчикът има право, по своя преценка да предприеме едно или повече от следните действия:

(а) да прекрати изпълнението на своите задължения до момента на плащане или до момента на изпълнение на задълженията на Купувача;

(б) да удължи срока на доставката на Софтуера и/или изпълнение на Услугите в разумни граници, като уведоми писмено за това Купувача;

(в) да прекрати договора с уведомление в писмен вид до Купувача и да претендира пълна компенсация за понесените загуби.

3.9. За услуги на място на стойност до 1000 (хиляда) лева (без ДДС), Доставчикът си запазва правото да начисли отделно от Цената на Софтуера и/или на Услугите, разходите за транспорт и нощувка на командирования персонал.

3.9.1. Замяната на придобит лиценз за софтуер с друг, с или без доплащане, се извършва след одобрение от Доставчика и Лицензодателя при спазване на правилото функционалностите на новия софтуер да са еднакви или по-добри от старите. Доставчикът си запазва правото да начисли допълнителна такса за услугата, както и напълно да откаже замяната.

 

4. ДОСТАВКА

 

4.1. След като получи авансовото плащане от Купувача, Доставчикът се задължава да достави Софтуера на Купувача и/или да изпълни Услугите. За тази цел и в зависимост от уговореното в потвърждението/договора, Купувачът получава:

-временен и окончателен лицензионен файл

-инсталационно копие и/или

-регистрационен код и/или

-инсталационни услуги от самия Доставчик и/или

-друг вид поръчани Услуги.

4.2. Сроковете и начина за доставка на Софтуера и/или изпълнение на Услугите са фиксирани в потвърждението и/или в договора. В случай, че изпълнението на някой от сроковете е обвързано с предварителното изпълнение на задължение на Клиента, началото на срока се отчита от първият

работен ден, следващ датата, на която Клиентът реално е изпълнил задължението си.

4.3. В случай на забава за доставка на Софтуера и/или изпълнение на Услугите, за която отговорност носи Доставчика и, ако в Договора се предвиждат санкции за забавяне на доставката, тези санкции не могат да надхвърлят 5 (пет) % oт цената на доставката (без ДДС) за доставените

по-късно Софтуер и/или Услуги.

4.4. Ако закъснението на доставката е причинено от някое от обстоятелствата, квалифицирани като форсмажор или от действие или бездействие от страна на Купувача, срокът за доставка и/или изпълнение се удължава с разумен период от време, отчитащ всички обстоятелства по случая.

4.5. Ако Купувачът няма да бъде в състояние да приеме доставката и/или изпълнениетo в определения за доставка и/или изпълнение срок, той трябва незабавно да уведоми Доставчика за невъзможността за приемане на доставката и/или изпълнениетo, посочвайки причината и времето,

когато ще бъде в състояние да приеме доставката и/или изпълнениетo.

4.6. Ако Купувачът не приеме доставката и/или изпълнениетo в определения срок, той трябва да заплати на Доставчика цената, дължима за доставката на Софтуера и/или изпълнението на Услугите. В този случай, Доставчикът се задължава да предприеме необходимите действия за съхраняването на Софтуера за срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от първоначалния срок за

доставка. В този случай, рискът от погиване преминава върху Купувача, като отговорността за Софтуера и всички разходи за и свързани с неговото съхраняване, са за сметка на Купувача. След изтичането на 14 (четиринадесет) дневния срок, посочен в настоящия член, Доставчикът има право да се разпореди със Софтуера и с получената от разпореждането сума да прихване задълженията на Купувача възникнали вследствие от неприемането на доставката и/или изпълнениетo.

 

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ. ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

 

5.1. Лицензирано ползване на Софтуера от страна на Kупувача се извършва на основание на лицензионно споразумение, сключено от Купувача с Лицензодателя и Доставчика по електронен път.

5.2. Въз основа на изпълнени задължения за плащане към Доставчика, Купувачът получава на електронната си поща потребителско име и парола, с които влиза в електронния портал на Лицензодателя, съдържащ информация за предоставения Софтуер. Купувачът подписва лицензионното споразумение с натискането на бутона „съгласен“.

5.3. Освен ако не е посочено друго в лицензионното споразумение, Купувачът получава право на ползване върху Софтуера без право на прехвърляне на трето лице и без ексклузивни права върху тях.

5.4. Освен ако не е посочено друго в лицензионното споразумение, Софтуерът може да се използва само на един хардуерен продукт и/или работна станция. По изключение, в изрично посочени в Договора случаи, Софтуерът може да се използва на повече от един специално договорени хардуерни продукти и/или работни станции.

5.5. Лицензодателят остава единствен притежател на авторските права и всички други права на индустриална и/или интелектуална собственост върху Софтуера и/или Услугите.

 

6. ОТГОВОРНОСТ. ПРОВЕРКИ. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА.

 

6.1. Купувачът носи риска за това поръчаните Софтуер и/или Услуги да отговарят на неговите нужди и цели. При съмнение, Купувачът трябва своевременно, но не по-късно от сключването на Договора, да потърси консултация от Доставчика или от трети лица-експерти. Купувачът трябва да проучи също така дали е задължен да получи допълнителни или други лицензии.

6.2. Доставчикът не отговаря за техническата и/или правна възможност за свързване на хардуерни продукти или други устройства на други производители към доставения и/или предоставен за ползване Софтуер.

6.3. Изтеглянето на Софтуера по интернет от електронния портал на Лицензодателя е за сметка и риск на Купувача.

6.4. При инсталиране на Софтуера от Доставчика, рискът за предмета на доставка преминава върху Купувача след инсталирането, дори и ако се касае за частично инсталиране. Във всички останали случаи рискът преминава върху Купувача с изпращане на инсталационния код или копие.

6.5. Купувачът е длъжен да уведоми Доставчика за дефекти в инсталирания Софтуер веднага след тяхното установяване. Уведомлението за дефекти трябва да бъде в писмена форма и да включва подробно описание на дефектите. Купувачът се задължава да предостави на Доставчика цялата информация, необходима за оценката на дефекта. Ако той не направи това, губи своите претенции на базата на гаранция за дефекти.

 

7. НАЧАЛЕН МОМЕНТ НА ПОЛЗВАНЕТО

 

7.1. Софтуерът остава изключителна собственост на Лицензодателя. Купувачът има право да ползва Софтуера, след като изпълни задълженията си за плащане към Доставчика.

 

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

 

8.1. Доставчикът поема гаранция за липсата на съществени дефекти в доставения Софтуер за срок от една година, считано от датата на доставката на Софтуера, съгласно чл. 4 по-горе. Купувачът е длъжен в срок от 5 (пет) работни дни от първоначалното им установяване да съобщи на Доставчика такива дефекти. Съобщението за дефекти трябва да бъде в писмена форма и да включва тяхното подробно описание. Купувачът се задължава да предостави на Доставчика цялата информация, необходима за оценката на дефекта. В случай, че не го направи в този срок, настоящите гаранционни условия губят действието си по отношение на ненадлежно съобщения дефект и всеки по-късно настъпил дефект.

8.2. В изпълнението на гаранционните си задължения Доставчикът има право на не по-малко от 3 (три) опита за отстраняване на всеки отделен дефект.

8.3. Купувачът е длъжен да съдейства при ограничаването и отстраняването на дефекти. Купувачът е длъжен да предостави на Доставчика подлежащи на проверка документи относно вида и възникването на отклонения от описанието на Софтуера или данните от писменото задание и да опише писмено недостатъка. Доставчикът ще положи дължимата грижа, за да отстрани или така да минимизира или да ограничи констатираното отклонение, че Купувачът да може да използва Софтуера според договора и/или потвърждението или да предостави временно друго работещо решение, така че да може да бъде постигната целта на програмата.

8.4. Доставчикът гарантира, че Софтуерът отговаря и е в съответствие само и единствено с характеристиките/ функционалностите, изложени в спецификациите, приложени към договора и/или потвърждението, или налични на английски език на интернет страницата на Лицензодателя. Допълнителни характеристики ще бъдат представяни само след потвърждение от страна на Лицензодателя. Всички условия, произтичащи от брошури, презентации или представяния, предоставени на Купувача, които не са включени в договора и/или потвърждението и приложените към тях функционални спецификации, не следва да се разглеждат като дължими от Доставчика. Доставчикът не отговаря и не гарантира пригодността на Софтуера за определена цел на използване, особено за определена задача или проект на Купувача.

8.5. Ако при проверка извършена от Доставчика не се установи дефект на Софтуера, Купувачът заплаща разходите на Доставчика за проверката, включително, но не само, в случаите на погрешна употреба или други независещи от Доставчика смущения при инсталирането и използването на Софтуера.

8.6. Гаранцията е изключена за дефекти, възникнали вследствие погрешно или небрежно боравене, свръхнатоварване, неподходящи работни средства, приложени от Купувача, свързване с непозволени от Доставчика допълнителни уреди, извършване на ремонти или промени от неупълномощени от Доставчика трети лица. Изключени от гаранцията освен това са и всички подлежащи на естествена амортизация работни средства, както и принадлежности и всички последици от химически, електротехнически или електрически влияния, които не се допускат според Договора.

8.7. Доставчикът не предоставя гаранции относно съвместимостта на доставения от него Софтуер с друг софтуер, който не е собственост на Доставчика, респ. на Лицензодателя.

8.8. Гаранцията важи само в полза на първия Купувач. Гаранционни претенции не се преотстъпват. Ако Купувачът инсталира Софтуера на друго, различно от първоначалното устройство на инсталация, Купувачът трябва да заплати на Доставчика всички допълнителни разходи възникнали при отстраняване на дефектите.

 

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

 

9.1. Лицензодателят е единствен и изключителен притежател на всички права на интелектуална собственост върху Софтуера, включително но не само на всеки или всякакъв патент или друго право върху изобретение, авторски права, марка, дизайн или друго право на индустриална и/или интелектуална собственост, както и на всички права във връзка с използването. Обхватът на правото на ползване на Софтуера от Купувача се определя единствено от настоящите Общи условия и от лицензионното споразумение, сключено с Лицензодателя и Доставчика.

9.2. Чрез доставката и предоставянето за ползване на Софтуера и/или предоставянето на Услуги, Лицензодателят и Доставчика не прехвърлят свои права на интелектуална собственост на Купувача.

9.3. Купувачът има задължение да третира като поверителна всяка информация на Лицензодателя и Доставчика, придобита във връзка със Софтуера и/или Услугите, както и с изпълнението на Договора, и да използва тази информация само с цел изпълнение на договорните условия. Поверителната информация не трябва да бъде възпроизвеждана под никаква форма, освен за постигане предназначението на съответната поръчка или изпълнението на Договора.

9.4. Купувачът трябва да обезщети и да пази Доставчика и/или Лицензодателя спрямо/от всички искове, базирани на посегателства върху права на индустриална и/или интелектуална собственост върху Софтуера, когато тези претенции са резултат от производството на продукта, при което се използват спецификация, чертеж, проба, образец, специален инструмент или друго оборудване, предоставено на Купувача.

9.5. Всякаква техническа документация, свързана със Софтуера или неговото производство, предоставена от Лицензодателя и/или Доставчика на Купувача, преди или след сключване на Договора, остава собственост на предоставящата страна. Тя не може, без съгласието на предоставящата страна, да бъде използвана по друг начин или копирана, възпроизвеждана, предавана или споделяна с трета страна.

9.6. Страните се задължават, без съгласието на другата страна, да не разпространяват и/или да не предоставят на трети лица информация станала им известна при и/или по повод сключването и изпълнението на Договора, както и информация представляваща търговска тайна на другата страна.

 

10. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

10.1. Купувачът и Доставчикът се съгласяват, че в търговските им взаимоотношения под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, съответно потвърждението на поръчка, което прави изпълнението му невъзможно и не е могло да бъде предвидено, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и други подобни събития. Купувачът и Доставчикът се съгласяват, че липса или недостиг на парични средства и настъпила регионална или световна икономическа криза не представляват непреодолима сила по смисъла на настоящите Общи условия. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа.

10.2. Страната, претендираща, че й е оказало влияние форсмажорното обстоятелство, трябва незабавно да уведоми в писмен вид другата страна за въздействието, за започването и за прекратяването на това обстоятелство.

10.3. Ако форсмажорното обстоятелство попречи на Купувача да изпълни задълженията си, той трябва да заплати обезщетение на Доставчика за разходите, понесени при застраховане и съхраняване на продуктите.

10.4. Всяка от страните има право да прекрати Договора с уведомление в писмен вид до другата страна, ако изпълнението на Договора е временно прекратено поради форсмажорни обстоятелства продължили повече от 6 (шест) месеца.

 

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

11.1. Прекратяването на отношенията между Доставчика и Купувача се извършва на едно от следните основания:

11.2. С изпълнение на поръчката и/или възложеното по договора.

11.3. С изтичане на договорения между страните срок на Договора, като се вземе предвид и неговото удължаване по взаимно съгласие на страните, както и случаите на неговото удължаване в съответствие с настоящите Общи условия или при условия, предвидени в закона.

11.4. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

11.5. При неизпълнение на задълженията предвидени в Договора, изправната страна има право да развали Договора (включително в случаите, когато договорът е сключен на базата на потвърждение на поръчката) чрез едностранно писмено изявление, отправено до неизправната страна.

11.6. От Доставчика, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Купувача.

11.7. С откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация спрямо Купувача.

11.8. Съгласно други основания за прекратяване, предвидени в настоящите Общи условия.

 

12. ПОДСЪДНОСТ

 

12.1. Всички спорове, възникнали от или във връзка със сключен Договор, включително спорове възникнали от или във връзка с неговото тълкуване, невалидност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове относно попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. Пловдив, Република България.

 

13. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

13.1. В случай, че спрямо Купувача бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация и/или спрямо Купувача бъде подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация, той се задължава незабавно да уведоми Доставчика за това.

13.2. В случай, че дадена разпоредба от тези Общи условия стане невалидна или неприложима, валидността на всички останали разпоредби няма да бъде засегната. Невалидната разпоредба ще бъде заместена по право от повелителни правила на закона.

13.3. При несъответствие между уговореното от страните в отделен договор, сключен в писмена форма, и настоящите Общи условия, има сила уговореното в Договора.

13.4. Независимо от предвидените в настоящите Общи условия неустойки, Купувачът дължи на Доставчика обезщетение за всички причинени вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат от неизпълнението на Договора.

13.5Купувачът, както и лицето, което представлява Купувача, декларират, че по отношение на Купувача, не са налице обстоятелства, които по смисъла на наложените от Европейския съюз, от Съединените американски щати, от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от Организацията на обединените нации и/или от други международни организации, санкции и/или други ограничителни мерки, са пречка за осъществяване на търговски взаимоотношения с Доставчика и че Купувачът не нарушава и няма да нарушава същите санкции и/или други ограничителни мерки, както и че Купувачът не е собственост на лица и че в органите му на управление и контрол не участват лица, по отношение на които се прилагат същите санкции и/или други ограничителни мерки. Купувачът, се съгласява и се задължава: а) да спазва всички правила и ограничения, както и всички нормативни и/или административни разпоредби на правото на Република България, на Европейския съюз, на Съединените американски щати и/или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за контрол върху износа и реекспорта, за съответствие с търговското законодателство, включително, но не само с приложимите списъци за наложени санкции, ембарго и/или други ограничителни мерки; б) да не препродава придобитите Софтуер и/или Услуги, в случай, че след препродажбата им, с тях ще бъдат разработвани или произвеждани оръжия, ракетни технологии и/или взривни устройства, които биха могли да бъдат използвани по химически, биологичен или ядрен начин; в) да не препродава придобитите Софтуер и/или Услуги, в случай, че съществуват основателни съмнения за тяхната крайна употреба в държави, региони и/или територии, по отношение на които се прилагат ограничителни мерки за търговия.

В случай, че представените от Купувача в настоящата точка декларации и/или гаранции не са верни, както и при неизпълнение на задълженията на Купувача по настоящата точка, Доставчикът може едностранно, чрез писмено уведомление, да прекрати отношенията си с Купувача.  

13.6. Уведомяването между страните във всички случаи се извършва в писмен вид. За целите на настоящите Общи условия, писмен вид следва да се разбира като: писмо, имейл, факс или друго писмено средство на комуникация с Клиента. При промяна на фирмената или на адресната си регистрация, както и на адреса, телефона, факса, имейла, банковата сметка и/или друга информация за контакт, всяка една от страните е длъжна, в срок до 7 (седем) дни от промяната, да уведоми писмено другата страна за новите си данни за контакт или плащане, в противен случай неприета или върната кореспонденция се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция, респективно е налице валидно плащане по старата банкова сметка.

13.7. Настоящите Общи условия и измененията им влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страница на „СОЛТЕХ” ЕООД: www.soltec.bg.

13.8. Купувачите се считат за уведомени и съгласни с Общите условия и съответните им изменения от датата на публикуването им на интернет страницата на Доставчика.

13.9. Доставчикът обработва минимално съдържание лични данни по законосъобразен и прозрачен начин. Целта, за която се обработват лични данни, като например лични данни на законни представители и/или пълномощници и/или други лица за контакт е сключване и изпълнение на Договор. При обработването Доставчикът спазва изцяло приложимото законодателство по защита на личните данни и полага дължимата грижа, за да защитава законните интереси на съконтрахентите си, като за целта е приел и специална Политика за защита на личните данни, която е публикувана и достъпна на интернет страницата на Доставчика.

13.10. Тези Общи условия са приети и одобрени на 03.12.2018 г. и изменени на 18.10.2023 г.