Индустрията по време на роботизация
26 ное, 2019

Индустрията по време на роботизация

Уважаеми партньори, колеги и приятели, на Вашето внимание предлагаме едно проучване на екип от MiR (Mobile Industrial Robots), посветено на предизвикателствата, пред които се изправят индустриалните мениджъри при внедряването на роботизирани системи за автоматизация на производствените процеси. Това е един по-задълбочен анализ на трудностите и предизвикателствата пред автоматизацията в модерното производство.

Автоматизацията създава нови възможности за по-сигурна, по-чиста и по-продуктивна работна среда. Независимо от тези промени, първоначалната цел на производителите остава същата. Те трябва да останат конкурентноспособни на глобално равнище, като пестят време, съкращават разходите и отговарят по-ефективно на потребителското търсене. Мобилните роботи вече са широко приложими в производствените съоръжения и центрове. Там те могат да помогнат за оптимизиране изпълнението на поръчките, контрола върху производствените цикли и движението на материали и продукти.

Внедряването на ново поколение интелигентни автономни машини със сензорна технология може да предостави още по-големи възможности за оптимизация.

Въпреки това, за получаване на оптимална стойност от автономните мобилни роботи (АМР), всеки бизнес трябва да бъде убеден в ползата от новата технология и да разбира напълно потенциалните трудности при внедряването й. За да научим повече, се обърнахме към водещи компании по целия свят*. Не само придобихме цялостна представа относно предизвикателствата и трудностите пред съвременните производители, както е посочено в този доклад.  

Thomas Visti, CEO

MiR

* Говорихме със 117 лидери в бизнеса от САЩ, свързани с различни индустриални производства, включително автомобилна индустрия, електроника, логистика и потребителски стоки. Докладът беше допълнен от 20 интервюта с представители на глобалния мениджмънт, производители и дистрибутори, включително DHL, Тойота, Кюриг и Сименс. Още информация беше събрана в резултат на пазарно проучване и анализ на публично достъпна информация, свързана с целта на настоящото проучване.


Посрещане на пазарното търсене чрез иновации

При засилващ се натиск върху производителите за поддържане на висока производителност и минимални разходи, докато нуждите на потребителите и пазара се променят, веригите за доставка стават все по-комплексни.

Картината се допълва от топяща се работна сила, променящо се законодателство и жестока чуждестранна конкуренция, и имате чувството, че в бизнеса вече не става дума за конкуриране, а оцеляване. За да се гарантира конкурентоспособност, лидерите в бизнеса трябва да инвестират в технологии на бъдещето и да поставят на преден план адаптивни процеси. Независимо че автоматизацията е преобразила производството през годините, все още съществуват празнини във веригата на доставките.

Автономните мобилни роботи притежават потенциала да предоставят тук значителна стойност в бизнеса чрез осигуряване на стройна и оптимизирана верига за доставка. Всъщност, огромното мнозинство от лидерите в бизнеса, които бяха интервюирани, очакват АМР да окажат положителен ефект върху бъдещето на тяхната индустрия.

Освен това повечето вярват, че звучи реалистично внедряването на АМР във вътрешната им логистика в следващите пет години, ако не и по-скоро. Но докато темповете на внедряване на АМР в отделните индустриални производства са различни, единодушно се приема, че инвестирането в нововъведения не показва признаци на забавяне. Причини, които биха отложили или възпрепятствали внедряването - от типа на неясна стойност за бизнеса, компетенции на работната сила и грижа за кибер сигурността, трябва да се вземат предвид.


Резюме

Нашият доклад акцентира върху три ключови въпроса, чието решаване изисква лидерите в бизнеса да се изправят пред предизвикателствата на внедряването на АМР:


01: Неясна стойност в бизнеса

Въпреки че първите внедрители на АМР виждат реални и измерими резултати, възможна е съпротива от страна на някои производители срещу инвестиране в технология, която още прохожда. Това може да бъде провокирано от липсата на ясна идея за стойността на автоматизацията в бизнеса. И докато старомодните процеси се борят да останат редом с все по-комплексните вериги за доставка, лидерите в бизнеса трябва да възприемат тази идея или да поемат риска да бъдат изпреварени.

За да останат производителите конкурентноспособни на световния пазар, логистичните процеси трябва да стават все по-гладки и гъвкави.

Колкото се засилва ролята на складовото обслужване и вътрешния транспорт, толкова по-важни са оперативната ефективност и производителността. И ако АМР могат да помогнат, свиването на печалбите и натискът за ограничаване на разходите са причина производителите да не инвестират в нови технологии. Те се нуждаят от ясна и краткосрочна програма за възвръщаемост на проходите. На практика 88% от бизнеса, включен в нашето изследване изрази съображения относно темповете на възвращаемост на приходите, които забавят усилията им за автоматизация. Получаването на ясна представа за търговската стойност на АМР е от ключово значение за производителите, които търсят решения в автоматизацията.

Нашето проучване разкри три пречки за изясняването на търговската стойност:

  • Трудност в определянето на възвръщаемостта на инвестициите: Внедряването на АМР може да осигури значителен търговски интерес. Ползите варират от оптимизиране на човешкия труд и оперативни разходи до увеличаване на производителността, прецизността и ефективността.

Въпреки всичко, все по-трудните и изменчиви пазарни условия могат да затруднят прецизното изчисляване на стойностите за цена и приход. Това от своя страна пречи на надеждните предвиждания за възвръщаемост на приходите, което възпрепятства закупуването на значителни количества автономни роботи. Нашето проучване показва, че 75% от бизнеса разбира положителното въздействие на АМР в производството. 59% вярват, че АМР ще намалят разходите им. ИО все пак, повече от половината все още се затрудняват да изградят своя бизнес концепция.

  • Разнообразни бизнес модели: Автоматизацията не е една и съща за всички. Мениджмънтът е необходимо да задели достатъчен ресурс за да идентифицира оптималното приложение на АМР.

Елементите, които могат да варират включват особености на подовете, капацитет на работната ръка, налични средства, тенденции в индустрията и географски особености. Това са само някои. Тези различия са сред решаващите съображения на производителите в САЩ. 75% от запитаните казват, че техните производствени процеси са твърде изменчиви или с малък обем, за да си струва да се автоматизират. 65% също така казват, че имат средни до сериозни притеснения, свързани с преустройство на производствената им база за автоматизация. Допълнително затруднение е липсата на специализирани проучвания. Ръководителите могат да бъдат убедени по-лесно за икономическата изгода от роботите в друга производствена среда, но не и в тяхната собствена.

  • Проблеми, свързани с мотивирането на инвестицията: Въвеждането на нови технологии като АМР, често е класифицирано като техническа или инженерна инвестиция.

Вместо това, то трябва да бъде разглеждано като инструмент, който подпомага бизнесът като цяло. Това е трудно без разбирането за стойността, която АМР добавят. Например 82% от респондентите казват, че оптимизирането на производствените процеси е основно предизвикателство в дейността им, но в същото време те не считат, че по-нататъшното автоматизиране ще донесе достатъчно бързо възвръщане на инвестициите. Други ключови фактори за инвестиране в автоматизацията – като надеждност на потока на материалите и непрекъснатост на веригата на доставките, също невинаги да вземани под внимание при проучване на нови бизнес решения. Доколкото първите внедрители виждат ясно конкурентно предимство, иновациите следва да бъдат бизнес цели.

Внедряване: 78% обмислят внедряването на АМР в следващите две години.


02: Проблеми на работното място

Съвременните вериги за доставка трябва да бъдат иновативни, гъвкави и високотехнологични, за да вървят редом с променящите се нужди на пазара. Това оказва силен натиск върху производителите да работят по нови проактивни начини, като едновременно поддържат високи стандартите за сигурност. След като АМР разполага с капацитета да усъвършенства процесите, като допълнение на технологията е необходима способна и мотивирана работна сила. Направеното проучване констатира три ясно очертани проблема, които пречат за постигане на това.

87% смятат, че е предизвикателство да се повиши производственият капацитет, без да се създаде необходимост от допълнителна площ или труд.

Във време, в което предизвикателствата пред бизнеса изглеждат непредсказуеми, още по-малко преодолими, автоматизирането на процесите може да даде на производителите съществено конкурентно предимство.

Въпреки това работодателите може да се окажат в затруднение. Ами ако работниците, от които се нуждаят за работа съвместно с новите технологии се съпротивляват или са неспособни? Ами ако не считат работата в тези условия за безопасна? Нашето изследване показва, че докато производителите искат по-нататъшна автоматизация, липсата на квалифицирана работна ръка, съпротивата на работниците и съображения за сигурността забавят този процес. 60% виждат наемането и провличането на служители със съответните познания по автоматизация като бизнес предизвикателство и като втора най-сериозна пречка след възвращаемостта на инвестициите.

Нашето изследване установи три ясни пречки за създаването на търговска стойност:

  • Липса на квалифициран персонал. АМР може да изиграе важна роля за гладкия производствен процес, но автоматизацията сама по себе си не може и няма да стане панацея. 

Комплекс от допълнителни способности е решаващ за оптимални резултати. Те могат да варират от предотвратяване на пробиви в сигурността и технологични неизправности, до програмиране и мониторинг на производителността. Все пак 64% от всички респонденти посочват липсата на квалифициран персонал като фактор, който е попречил на автоматизацията на техните производства. Нещо повече – установихме, че предприемачите, които са най-сигурни в своите служители, вече са внедрили автономни роботи. Тези с най-големи притеснения, едва ли ще го направят в следващите 2 до 5 години, поемайки риска да изпаднат от пазара.

  • Съпротива на работниците. Изчислено е, че повече работни места ще бъдат разкрити чрез внедряване на роботи, отколкото ще бъдат загубени.

Въпреки това на работните места съществува неприкрит и разбираем страх какво всъщност означава автоматизацията за работната ръка. Поради това е разбираемо, че предприемачите не са склонни да внедряват нова технология, ако считат, че това ще доведе до понижаване на производителността или духа на работниците. Работодателите също така са загрижени, че служителите им могат физически да повредят или да хакнат техническите съоръжения. Макар, че над 40% от анкетираните ръководители не виждат в АМР механизъм за снижаване на разходите за работна заплата, работодателите се виждат уязвими, ако не съумеят да изложат тези проблеми кратко и по подходящ начин.

  • Съображения за сигурност: Когато се обмислят каквито и да било промени на производствената площадка, сигурността трябва да е сериозно съображение.

На практика, 72% от индустриалците считат, че сблъсквания и други злополуки на производствената площадка са проблем с характер на предизвикателство или голямо предизвикателство. Ето защо производителите трябва да търсят АМР, които всъщност помагат за запазване на служителите здрави и защитени от поемане на повтаряща се и рискована работа. 63% считат, че АМР ще подпомогне повишаването безопасността на работниците.

Все пак, интензификацията на взаимодействието между човешки същества и автономни мобилни роботи може да създаде нови усложнения. Работодателите могат да почувстват колебание във внедряването на технология, ако те или техните служители не са напълно спокойни за тяхната мобилност и автономност. Ако предприемачите искат да спечелят от следващото поколение роботи, те трябва да комуникират предизвикателствата в сигурността.


03: Информационна сигурност

Загрижеността за сигурността на системата е разбираема за желаещите да внедрят дигиталната технология на работното място лидери в бизнеса. Те са притиснати от необходимостта от нововъведения, като в същото време трябва да пазят своя бизнес и персонал. За да извлекат ползите за бизнеса, които автоматизацията може да предложи, водещите компании трябва да разбират напълно свързаните със сигурността предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени.

82% са загрижени за кибер-сигурността.

Откакто компютрите навлязоха в работната среда, винаги е имало притеснения, свързани с информационната сигурност. Ето защо е разбираемо, че повишаващата се нужда от автоматизация на производствената площадка също така може да донесе и грижи.

Докато 78% от респондентите в нашето проучване казват, че търсят възможности за внедряване на АМР на производствената площадка през следващите две години, почти 82% от тях изтъкват притеснения, свързани с кибер-сигурността на тези взаимосвързани системи.

Все пак, автоматизацията на складовете е необходимост за бизнеса, за да може да се съизмерва, да изпълнява поръчките и да оцелява. Използването на автономни мобилни роботи в складовете и фабриките ще се увеличава през следващите 5 години, така, че проблемите, свързани с безопасността и сигурността трябва да бъдат разглеждани час по-скоро.

Нашето изследване разкри три конкретни пречки в преодоляването на тези дигитални предизвикателства:

  • Уязвимост на онлайн веригата за доставки. Изолирана злонамерена атака е проблем, флотилия от хакнати автономни мобилни роботи е катастрофа.

Колкото веригите за доставки се дигитализират и Интенет на нещата става все по-широко разпространен, уязвимостта от кибер-атаки се повишава. Взаимната свързаност на устройства и системи означава, че една локална атака може да има бързо разпространяващ се ефект върху цялата компания.

Всъщност, нашето проучване показва, че докато непрекъснатата 24-часова верига на доставките е огромна причина много бизнес ръководители да искат автоматизация, 40% са загрижени за предизвикателствата за сигурността, която тя може да предизвика.

Грижите около уязвимостта на операционните системи може да забави напредъка. 47% казват, че ще изчакат докато технологията се докаже и утвърди преди да я внедрят.

  • Неоторизиран достъп до данни. Чувствителните данни, съхранявани в облак винаги са били уязвими, ако не се вземат правилните предпазни мерки.

Ситуацията не е по-различна с АМР, които споделят данни помежду си и друг операционен софтуер, за да могат да реагират интуитивно. В този случай невниманието и пропуските в системите за сигурност оставят бизнеса податлив към кражба на интелектуална собственост. И ако предпазните мерки могат да помогнат за предотвратяване на такива случаи, нашите изследвания сочат, че ръководителите нямат пълно разбиране за тези мерки.

Сред респондентите в проучването, които подчертаха, че безпокойствата им по отношение на информационната сигурност би ги накарала да се въздържат от внедряване на АМР, 38% тях казаха, че не са уверени, че разбират напълно технологичния ландшафт.

  • Липса на защитни ресурси. Адекватните мерки за кибер-сигурност могат да облекчат горните притеснения. Все пак са необходими също така съответните ресурси за внедряването, поддръжката и заплащането на цената им.

Допълнителни финансови ресурси и ангажиран със сигурността персонал трябва да бъдат също на разположение с цел да се реагира бързо в случай на пробив. Всъщност, нашето изследване показва, че половината от респондентите, които са загрижени за кибер-сигурността, също така споделят за липсата на адекватна подготовка на своите служители. Възприелите АМР, които не осъзнават проблемите със защитата в целия жизнен цикъл на автономните роботи – от пред-продажбата, до изхвърлянето им, оставят своите компании и екип в опасност.


Още новини
Нови комплекти от ROBOTIQ за приложна автоматизация посредством крайни устройства за колаборативни роботи Роботи или коботи - как да изберем?